Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Lạnh lùng thêm lất phất mưa 

Mùa nào mặc áo bông len suốt ngày?

Đố là gì?