Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Ai về thăm đất Nha Trang
Cảng nào chia đất, phân ranh rành rành?