Câu đố chữ gì:

Ngày ngày nhắc bạn học chơi
Đến khi mắt sắc theo đôi mắt hiền
Lạ thay khi được thêm huyền
Trùng trùng cây biếc mọi miền nước non?