Đường ngang, ngõ tắt tứ bề

Ai chưa thuộc nẻo đi về đều xem?

Đố là cái gì?