Câu đố về đồ vật:

Ngày đêm sông nước lênh đênh
Chống chèo đưa khách đi đi về về?