Câu đố về cây:

Ngày đêm nấu sử sôi kinh
Đến nay đã đỗ Khối nguyên bảng vàng?