Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chiến công oanh liệt lẫy lừng
Nơi thờ danh tướng nhà Trần là đây?