Nắng lửa mưa dầu ta không bỏ bạn.
Tối lửa tắt đèn bạn bỏ ta.

Đố là cái gì