Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Năm thằng cầm hai ngọn sào
Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang?