Câu đố về các loài động vật:

Thân như cọng cỏ, cọng cây
Nổi danh chiến mã, phi bay lên trời
Lên trời không có chỗ chơi
Bèn quay xuống đất, phi nơi xanh cành?