Đố ai:

Nặng lòng nợ nước thù nhà
Phất cờ nương tử xông pha giết thù
Giặc tan hai bà xưng vua
Danh thơm liệt nữ ngàn thu vẫn lừng?