Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng khởi xướng phong trào
“Duy Tân” cải cách văn minh nước nhà
Khai dân trí, hậu dân sinh
Mở mang trường học, công thương mọi miền
Hô hào dân quốc đồng bào
Đồng tâm hiệp lực xóa cường quyền ngay?