Câu đố chữ gì:

Giúp nhà cửa sạch trong ngoài
Việc xong lặng lẽ ngủ hoài góc hiên
Khi không đợi nữa, bỗng nhiên
Hiện ngay thứ quả ăn liền, thật ngon?