Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Nắng ba năm ta không bỏ bạn
Mưa một ngày bạn lại bỏ ta?