Câu đố về các loài động vật:

Xưng tên bạn cột
Bắt nhốt vào thay
Bỏ xuống ao rau
Dưới chân lửa đốt?