Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Xuất thân hào trường Lam Sơn
Căm thù giặc dữ lấn sang nước nhà
Ra tay tụ tập quân ta.
Mười năm kháng chiến, hoan ca thanh bình?