Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Năm xưa Pháp đánh Việt Nam.
Đảo gì thất thủ vào tay Pháp thù?