Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai qua Nhật, sang Tàu
Soạn thành huyết lệ lưu cầu tân thư
Hô hào vận động Đông Du
Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền?
(Là ai?)