Câu đố về vật dụng:

Năm tháng đuổi theo hình bạn cũ
Đi về mòn cả lối cỏ xưa
Thân gây đen, tóc phơ phơ bạc
Mải miết đi về tháng năm trôi
Là con gì?