Đố ai:

Công danh, võ nghiệp, văn tài
Với ông cháy bỏng chí trai tung hoành
Kim Sơn, Tiền Hải đất lành
Công ông khai lập lưu danh muôn đời?