Câu đố tổng hợp:

Một mình nằm trong tháp
Tính nhút nhát lạ thường
Mỗi lần có việc qua đường
Công luôn cả tháp đi luôn trên mình
Là con gì?