Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Muốn cưỡi cơn gió mạnh
Đạp sóng dữ trùng khơi
Chém cá kình biển lớn
Đánh đuổi sạch giặc Ngô?