Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Là người họ Lý lấy Trần
Cưới xong lại vội nhường chồng ngôi cao?