Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Mười người thợ đứng song song
Lo đỡ mọi bề, chẳng một lời than?