Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Mười hai tuổi đỗ Trạng nguyên
Một trong ba vị Tam Khôi nước nhà?