Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Một bầu có vô số con
Ban ngày thì héo, đêm thì sáng choang?

Đố là gì?