Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Một tay cướp lấy nhà Trần
Dời đô Thanh Hóa, nước thành Đại Nguy