Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đêm về, ai nấy nghỉ ngơi
Tôi đây thức trắng, để mai sạch đường?