Câu đố về vật dụng:

Không chân mà chẳng có tay
Thế mà biết chạy suốt ngày tháng năm
Là cái gì?