Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Một sinh từ gỗ từ tre
Một ở với núi cùng khe trong rừng.
Một đến tất cả vui mừng
Còn một nếu gặp coi chừng hiểm nguy.
(Là gì? Con gì?)