Câu đố về thực vật:

Một mình mà có hai tên
Tên sống, tên chín hai tên rõ ràng
Là hạt gì?