Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Một cồn mà đắp hai mô
Quan dân chi cũng uống nước sông thủy hồ?