Câu đố về thực vật:

Cây cao rễ củ mành mành
Em biến lá rụng khỏi cành thành trâu
Là cây gì?