Câu đố về đồ vật:

Mịt mùng sóng biển, mặt sông
Mái gì khua nước, đẩy đưa con thuyền?