Câu đố về thực vật:

Vươn lên từ nước trong lành
Màu tươi tím sắc đã thành hoa khôi
Xinh xinh làm đẹp cho đời
Quân giặc nghe thấy rụng rời phách xiêu
Là hoa gì?