Câu đố về động vật:

Mình tròn đầu bé tí ti
Chân nhiều giỏi chạy, giỏi đi khắp miền
Đến nơi mắc võng đầu tiên
Hễ ai chạm võng thì liền trói gô
Là con gì?