Câu đố về thức ăn:

Mình tròn da lại ngăm ngăm
Chặt đầu nhận nước, ba năm cũng còn?