Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Xưa kia tại đất Gò Công
Bình Tây Nguyên Soái đại danh oai hùng
Nhân dân hết mực tôn sùng
Theo về dưới trướng vẫy vùng đánh Tây?