Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Giữ tiền, giữ bạc: của nhà
Anh nay giữ lấy bạc tiền của chung?