Câu đố bến gì đảo gì:

Bến gì soi bóng cố đô
Đêm đêm vọng mãi ầu ơ giọng hò?