Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Chỉ chung giai cấp công nhân
Anh đây cũng thợ, nhưng chống ghe, chèo đò?