Câu đố về vật dụng:

Mình dài cho nước xuôi dòng
Tắm mát đồng lúa thỏa lòng ước mong
Là con gì?