Đường đi thông thống
Hai cống hai bên
Hàng lược ở trên,
Hàng gương ở dưới.

Là gì