Đố ai:

Lướt gió mạnh, chém cá kình
Cưỡi voi ra trận tung hoành bốn phương.
Xứ Thanh đất ấy quê hương
Sử xanh còn mãi danh thơm của bà?