Câu đố về thực vật, hoa quả:

Mẹ gai góc, con trọc đầu.
(Là cây gì?)