Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cây gì chẳng cắm đất sâu
Chẳng cành, chẳng rễ, chẳng màu
lá tươi Bình thường cây được nghỉ ngơi
Đến khi làm việc năm người ôm quanh?
(Là cây gì?)