Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Có người lắm trí nhiều mưu
Nổi danh là một nữ lưu danh anh hùng
Ra tay giúp nước, giúp chồng
Bao phen chống Pháp ở vùng Nhã Nam?