Mắt gì cách gối hai gang,
Đem ra trình làng chẳng biết chuyện chi.
Sinh ra cái giống dị kì,
Lưng nằm đằng trước bụng nằm đằng sau.

Đố là gì