Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vụ Quang gian khổ phất cờ
Văn Thân tan rã danh thơm lưu truyền