Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Mặt đất, dưới nước, trên trời
Đều đi được cả, hỏi người thứ chi?
(Là gì?)